Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1- İpek, G., Ö. Işık, T. Koçak, H. Akbaş, T. Oğuş, H. Erdoğan, M. Ergüney ve C. Yakut, “A New Surgical Approach: Total Cavopulmonary Anastomosis in Single Ventricle,” Koşuyolu Heart Journal, 2, 51-55 (1994).

2- İpek, G., T. Oğuş, Ö. Işık, T. Kutlu, T. Berki, A. Gürbüz, M. Balkanay ve C. Yakut, “Sol Subclavien Arterin İntratorasik Segment Anevrizmasının Cerrahi Tedavisi,” Damar Cerrahisi Dergisi, 5, 38-43 (1996).

3- Oğuş, T., G. İpek G, Ö. Işık, T. Berki, A. Gürbüz, M. Balkanay, T. Koçak, B. Dağlar ve C. Yakut, “Yüksek Risk Taşıyan Hastalarda Kalp-Akciğer Makinesi Kullanılmaksızın Çalışan Kalpte Koroner Bypass Yöntemi,” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 4, 9-14 (1996).

4- Güler, M., G. İpek , T. Oğuş, K. Kırali, S.T. Kutlu, Ö. Işık ve C. Yakut, “Aritmi Ile Seyreden Sol Ventrikül Anevrizmasını Taklit Eden Kardiyak Kist Hidatik Olgusu,” Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 9, 232-236 (1996).

5- Oğuş, T., G. İpek , Ö. Işık, A. Gürbüz, M. Balkanay, E. Akıncı, S. Akel, T. Koçak ve C. Yakut, “Ek Risk Faktörü Taşımayan Hastalarda Çalışan Kalpte Koroner Bypass Ameliyatı Ve Sonuçların Hasta Maliyetine Etkileri,” Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 4, 61-65 (1996).

6- Oğuş, T., E. Naseri, E. Demirsoy, H. Işıklar, S. Arsan ve O. Pektaş, “Günümüzde Kullanılan Prostetik Damar Greftleri ve Kullanım Alanları (rewiew)” Damar Cerrahisi Dergisi 7, 31-43 (1998).

7- Oğuş, T., E. Naseri, S. Altınmakas ve S. Arsan, “Morbid Obez Hastalarda Sol Internal Mamaryan Arter Kullanımının Kroner Bypass Ameliyatlarındaki Mortalite ve Morbiditeye Etkisi,” Medical Network Kardiyoloji 5, 274-281 (1998).

8- Altınmakas, S., M. Türkmen, N. Keser, T. Oğuş ve O. Pektaş, “Psödokoarktasyon Ile Birlikte Olan Aort Darlığı ve Koroner Fistül,”Medical Network Kardiyoloji 5, 234-236 (1998).

9- Oğuş, T., T. C. Caner ve S. Arsan, “Açık Kalp Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Bilateral Ballismus,” Medical Network Kardiyoloji 5, 366-368 (1998).

10- Oğuş, T., E. Naseri, N. Keser, S. Altınmakas ve S. Arsan, “Hipertansif Bacak Ülseri (Martorell Sendromu): Nadir Bir Hipertansiyon Komplikasyonu,” Medical Network Kardiyoloji 6, 48-51 (1998).

11- Oğuş, T, E. Naseri, S. Altınmakas, M. Türkmen, S. Arsan ve O. Pektaş, “Distali Görünmeyen LAD Obstrüksiyonlu Koroner Arter Hastalarında, Intraoperatif Bulgular, Koroner Bypass Ameliyatları Sonuçları ve Ameliyat Endikasyonları,” Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 6, 417-426 (1998).

12- Oğuş, T, C. Çakalağaoğlu, M. Emir, S. Altınmakas, S. Çiçek ve Ö. Işık, “Sol Ventrikül Anterolateral Bölge Anevrizmaları; Hangi Olguda Hangi Teknik?,” Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 7, 91-102 (1999).

13- Altınmakas, S., S. Yıldız, T. Oğuş, B. Dağdeviren, C. Uyan, N. Keser ve O. Pektaş, “Triküspid Doppler Doluş Karakteristiği Üzerine Interventriküler Septumun Etkisi,” Türk Ekokardiyografi Dergisi 2, 79-84 (2000).

14- Altınmakas, S., S. Yıldız , T. Oğuş, B. Dağdeviren, H. Gündüz, N, Keser ve O. Pektaş, “Anevrizmektomi Yapılan Koroner Arter Hastalarında QT Dispersiyonundaki Değişim,” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 28, 612-616 (2000).

15- Altınmakas, S., H. Gündüz, T. Oğuş, S. Aktürk, Ş. Bank, N. Keser ve O. Pektaş, “Koroner Yavaş Akım Belirlenen Hastalarda QT Dispersiyonundaki Değişim,” Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 4, 211-214 (2000).

16- Emir, M., T. Oğuş, M. Yücebaş, F. Farşidfar, S. Çiçek ve Ö. Işık, “Treatment of Respiratory Insufficiency After Open Heart Surgery in a Case of Myasthenia Gravis,” Koşuyolu Heart Journal 4, 134-138 (2000).

17- Altınmakas, S., S. Yıldız, T. Oğuş, C. Uyan, H. Gündüz, N. Keser ve O. Pektaş, “Esansiyel Hipertansiyonda Sol Ventrikül Kitlesi ile Bölgesel Diyastolik Disfonksiyon Arasındaki ilişki,” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2, 678-683 (2000).

18- Oğuş, T., S. Çiçek, H. Oğuş Ve Ö. Işık, “İskemik Kardiyomiyopatide Miyokardiyal Revaskülarizasyon: Cerrahi Stratejinin Sonuçlara Etkisi,” Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 2, 65-72 (2001).

19- Us, M.H., K. Cağlı, T. Oğuş, E. Özal, S. Özkan, T. Yeşildere, G. Şennazlı, E. Duran ve Ö.Y. Öztürk, “Transvers ve Longitudinal Kesilerde Sütür Materyali Ve Sütür Tekniğinin Damar Duvarında Meydana Getirdiği Patolojik Değişiklikler (Deneysel Çalışma),” Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 2, 90-94 (2001).

20- Oğuş, T., S. Çiçek, H. Oğuş, B. Soykan ve Ö. Işık, “İskemik Ciddi Mitral Yetmezliğinin Revaskülarizasyonla Aynı Seansta Düzeltilmesi veya Kapağa Müdahale Edilmemesinin Erken ve Orta Dönem Sonuçlara Etkisi,” Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi

2(3)126-139 (2001).

21- Işık Ö., N.T. Oğuş, ”Triküspid Atrezisinde Sağ Kalp Bypass Teknikleri” Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 16:4;306-16 (2003)

22- Işık Ö, Kaya E, Oğuş NT: “Asendan Aort Anevrizmalarında Greft Replasmanı (rewiew)”: Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Aort Cerrahisi Özel sayısı 1(2):13-9 (2005)

23- Selimoğlu Ö, Başaran M, Uğurlucan M, İncedere O, Dindar İ, Oğuş NT: “Primer PTCA Sonrası Komplet Revaskülarizasyon Amacıyla Erken Dönemde Yapılan Koroner Bypass Cerrahisi.” İstanbul üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi 6(2):15-18 (2007)

24- Selimoğlu Ö, Başaran M, Uğurlucan M, Kafalı E, Oğuş NT: “Sol anterior Desandan Arterin Konal Arter Yoluyla Doluşu.” İstanbul üniversitesi Kardiyoloji enstitüsü Dergisi 6(2):19-20 (2007)

25- Başaran M, Selimoğlu Ö, Kafalı E, Özcan H, akal RB,Dindar İ, Oğuş NT: :Sorin Soprano ve Sorin More Biyoprotezlerin Erken Dönem Klinik ve Hemodinamik Performansları Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 16:1; 1-5 (2008).

26- Tanrıverdi Ö, Selimoğlu Ö, Uğurlucan M, Başaran M, Eroğlu E, Ogus NT, “Kardiyovasküler Cerrahide Trombositopeni.” İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15(3);191-7 (2008).

27- Selimoğlu Ö, Altop S, Başaran M, Gapagov V, Uğurlucan M, Oğuş NT: “Basit Debridman ve Ardışık Girişimlerle Mediastinit Tedavisi” Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 17:1; 8-12(2009).