1- Oğuş, T., T. Berki, Ö. Işık ve C. Yakut, “Miyokard Enfarktüsü Sonrası Koroner Bypass Cerrahi Endikasyonları ve Sonuçları,”VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İZMİR 1990.

2- Oğuş, T., M. Özkan, Ö.Işık ve C. Yakut, “Atan Kalpte Koroner Bypass İşlemi Sırasında Sol Ventrikül Fonksiyonlarında Değişme; Transözofageal Ekokardiyografik inceleme,” III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi ANTALYA 1994.

3- Özkan, M., Y. Ağca, H. Dinçkal, A. Ülker, K. Sönmez, İ. Akdemir, E. Abik, Ö. Işık, M. Balkanay, S. Ener, T. Oğuş ve C. Yakut, “Patent Foramen Ovale Tanısında Mültiplan Transözefageal Ekokardiyografinin Cerrahi Bulgularla Karşılaştırılması,” III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi ANTALYA 1994.

4- Dağlar, B., T. Oğuş, E. Eren, Ç. Yakut, Ö. Işık ve C. Yakut, “Arkus Aorta Cerrahisinde Retrograd Venöz Total Vücut Perfüzyonu,” III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Kuşadası 1994.

5-Yakut, C., Ö. Işık, T. Berki, A. Gürbüz, M. Balkanay, M. Tuzcu, G. İpek, E. Akıncı, B. Dağlar, S. Akel ve T. Oğuş , “Atan Kalpte Myokardial Revaskülarizasyon:193 Olgunun Değerlendirilmesi,” III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Kuşadası (1994)

6- Kırali, K., T. Oğuş, Y. Başaran, M. Tuzcu, A. Gürbüz, M. Ergüney, Ö. Işık ve C. Yakut C, “İntrakardiyak kitleler ve Cerrahi Tedavisi”. III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Kuşadası 1994.

7- Özkan, M., G. İpek, A. Gürbüz, M. Balkanay, T. Berki, E. Akıncı, T. Oğuş, Ö. Işık, K. Sönmez, K. Mutlu, M. Gençbay, C. Kırma, O. Pektaş ve C. Yakut, “Operasyon Geçiren Romatizmal Kapak Hastalığında Sol Atrium ve Sol Atrial Appendiks Trombusu Tanısında Yüzey ve Transözofageal Ekokardiyografinin Güvenilirliği” X.Ulusal Kardiyoloji Kongresi İZMİR 1994.

8- Özkan, M., Y. Ağca, H. Dinçkal, A. Ülker, K. Sönmez, İ. Akdemir, E. Abik, Ö. Işık, M. Balkanay, S. Ener, G. İpek, T. Oğuş ve C. Yakut, “Multiplan Transözofageal Ekokardiyografi ile Patent Foramen Ovale Araştırılmasının Cerrahi Bulgularla Karşılaştırılması.“ X.Ulusal Kardiyoloji Kongresi İZMİR 1994.

9- Özkan, M., C. Kırma, B. Mutlu, K. Sönmez, İ. Akdemir, E. Abik, M. Balkanay, G. İpek, E. Akıncı, T. Oğuş, S. Akel, Ö. Işık, O. Pektaş ve C. Yakut, “Korda Rüptürü ile Birlikte Olan Mitral Valv Prolapsuslu Olgularda Transtorasik ve Transözofageal Ekokardiyografinin Cerrahi Bulgularla Karşılaştırılması,” X.Ulusal Kardiyoloji Kongresi İZMİR 1994.

10-Yakut, C., T. Oğuş, A. Gürbüz, M. Balkanay, Ç. Yakut ve Ö. Işık, “Koroner Bypass Ameliyatı İçin Yüksek Risk Taşıyan Hastalarda Çalışan Kalpte Koroner Bypass Yönteminin, Hasta iyileşme hızı ve Hastane Maliyeti Üzerine Etkileri,” XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İSTANBUL 1995.

11- Yakut, C., T. Oğuş, A. Gürbüz, M. Balkanay, Ç. Yakut ve Ö. Işık, “Koroner Bypass Ameliyatı İçin Yüksek Risk Taşımayan Hastalarda Çalışan Kalpte Koroner Bypass Yönteminin, Hasta iyileşme hızı ve Hastane Maliyeti Üzerine Etkileri,” XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İSTANBUL 1995.

12- Kırali, K., T. Oğuş, Y. Başaran, M. Ergüney, M. Balkanay, Ö. Işık ve C. Yakut, “İntrakardiyak Kitleler ve Cerrahi Tedavisi” XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İSTANBUL 1995.

13- Demirsoy, E, E. Akıncı, S. Ömeroğlu, D. Mansuroğlu, M. Şişmanoğlu, T. Oğuş, A. Civelek, H.B. Erdoğan, N. Yakut, Ö. Işık ve C. Yakut, “Koroner Revaskülarizasyon ile Kombine Karotis Cerrahisi,” VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi ANTALYA 1996

14- Oğuş, T., E. Naseri, F. Bilgen ve S. Arsan, ”Sol Anterior Descending Arterin Distal Yapısının Anjiyografik Olarak Görüntülenemediği Hastalarda Operatif Bulgu ve Sonuçlar.Distal Yatağın Görüntülenememesi Ameliyat İçin Bir Kontrendikasyon Yaratır mı?,” V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 1998.

15- Oğuş, T., E. Naseri, F. Bilgen ve S. Arsan, “Morbid Obez Hastalarda Sol Internal Mamaryanm Arter Kullanımının Koroner Bypassameliyatlarındaki Mortalite ve Morbiditeye Etkisi,” V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 1998.

16- Yücebaş M, Soykan B, Bilgen F, Oğuş T: Lober Pulmoner ödemin nadir rastlanan bir nedeni: papiler adale rüptürü-olgu sunumu. TARK 99 XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VII. Yoğun Bakım Kongresi, VII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi MERSİN 251;1999

17- Soykan B, Yücebaş M, Doğusoy I, OğuşT: Düşük kalp debili iki hastada entübasyon sonrası gelişen trakeal stenoz-Olgu sunumu. TARK 99 XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VII. Yoğun Bakım Kongresi, VII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi MERSİN276; 1999.

18- Altınmakas, S., T. Oğuş, S. Çiçek, S. Yıldız, N. Keser ve O. Pektaş, “Transmiyokardiyal Laser Ile Revaskülarizasyonda Sol Ventrikül Bölgesel Sistolik Fonksiyonunun Kantitatif Ve Semikantitatif Olarak Değerlendirilmesi,” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ANTALYA 2000.

19- Oğuş, T., S. Çiçek, S. Altınmakas ve Ö. Işık, “Koroner Bypass Cerrahisinde Full Arteriyel Revaskülarizasyon,” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ANTALYA 2000.

20- Çiçek, S., T. Oğuş, S. Altınmakas, N. Keser, Ö. Işık ve O. Pektaş, “Transmiyokardiyal Laser Revaskülarizasyon. Erken Klinik Sonuçlar- Maltepe Deneyimi,” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ANTALYA 2000.

21- Altınmakas, S., S. Yıldız, T. Oğuş, H. Gündüz, E. Erbilen, N. Keser ve O. Pektaş, “Anevrizmektomi Yapılan Koroner Arter Hastalarında QT Dispersiyonundaki Değişim,” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ANTALYA 2000.

22- Çiçek, S., T. Oğuş, S. Altınmakas, N. Keser, Ö. Işık ve O. Pektaş, “Mitral Valv Operasyonları ile Kombine Maze Operasyonu Sonuçlarımız.” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ANTALYA 2000.

23- Çiçek, S., T. Oğuş T, T. Yıldön, H. Kınıklıoğlu, B. Soykan ve Ö. Işık, “Pediatrik Kalp Cerrahisinde İnferior Ministernotomi,” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ANTALYA 2000.

24- Çiçek, S., T. Oğuş, T. Yıldön, H. Kınıklıoğlu, M. Yücebaş ve Ö. Işık “Konjenital Kalp Defektleri ile Birlikte Olan Atrial Aritmilerin Tedavisinde Sağ Taraflı Maze Operasyonu Sonuçları,” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ANTALYA 2000.

25- Çiçek, S., T. Oğuş, S. Altınmakas, N. Keser, Ö. Işık, O. Pektaş, “Koroner arter Bypass Operasyonları ile Kombine Transmiyokardiyal Laser Revaskülarizasyon: Erken Sonuçlar- Maltepe Deneyimi,” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ANTALYA 2000.

26- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldırım , S. Altınmakas, N. Keser ve Ö. Işık , “Akut Miyokard Enfarktüsünde Koroner Arter Bypass Cerrahisi: Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Yeni Bir Yöntem,” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ANTALYA 2000.

27- Çiçek, S., T. Oğuş, T. Yıldön, H. Kınıklıoğlu, M. Yücebaş ve Ö. Işık, “ Konjenital Kalp Defektleri ile Birlikte Olan Atrial Aritmilerin Tedavisinde Sağ Taraflı Maze Operasyonu Sonuçları,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

28- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldırım, T. Yıldön, F. Onuray, M. Yücebaş ve Ö. Işık, “Aortik Kros Klemp Kullanılmaksızın yapılan CABG Operasyonu Yöntemleri,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

29- Çiçek, S., T. Oğuş, T. Yıldön, H. Kınıklıoğlu, B. Soykan ve Ö. Işık, “Pediatrik Kalp Cerrahisinde İnferior Ministernotomi,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

30- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldön, F. Onuray, M. Yücebaş ve Ö. Işık, “İleri Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Miyokardiyal Revaskülarizasyon” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

31- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldırım, B. Soykan, H. Kınıklıoğlu ve Ö. Işık, “Koroner Bypass Cerrahisinde Kondüit Olarak Radyal Arter Kullanımı,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

32- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldırım, T. Yıldön, M. Yücebaş, H. Kınıklıoğlu ve Ö. Işık, “Karotis Endarterektomi ile Aynı Seansta Koroner Revaskülarizasyon,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

33- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldön, B. Soykan, H. Kınıklıoğlu ve Ö. Işık , “Postkardiyotomi Deliryum Tedavisinde Ondansetron’un Kullanımı.” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

34- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldön, T. Yıldırım, B. Soykan ve Ö. Işık, “Aort Valv Replasmanı Sırasında Asandan Aortaya Selektif Yaklaşım,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

35- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldön, H. Kınıklıoğlu ve Ö. Işık, “Akut Miyokard Enfarktüsünde Koroner Arter Bypass Cerrahisi: Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Yeni Bir Yöntem,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

36- Çiçek, S., T. Oğuş, T. Yıldön, H. Kınıklıoğlu, M. Yücebaş, Ö. Işık, “Transmiyokardiyal Laser Revaskülarizasyon. Erken Klinik Sonuçlar – Maltepe Deneyimi” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

37- Çiçek, S., T. Oğuş, T. Yıldön, B. Soykan, F. Onuray ve Ö. Işık, “Mitral Valv Operasyonları ile Kombine Maze Operasyonu Sonuçlarımız,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

38- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldırım, T. Yıldön, B. Soykan ve Ö. Işık, “Koroner Bypass Cerrahisinde Full Arteriyel Revaskülarizasyon,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

39- Çiçek, S., T. Oğuş, T. Yıldön, F. Onuray, B. Soykan, Ö. Işık ve O. Pektaş, “Koroner arter Bypass Operasyonları ile Kombine Transmiyokardiyal Laser Revaskülarizasyon: Erken Sonuçlar- Maltepe Deneyimi,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

40- Çiçek, S., T. Oğuş, T. Yıldön, F. Onuray, M. Yücebaş ve Ö. Işık, “Konjenital Kalp Cerrahisi Sonuçlarımızın Retrospektif Analizi,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

41- Oğuş, T., S. Çiçek, T. Yıldırım, T. Yıldön, H. Kınıklıoğlu, B. Soykan ve Ö Işık, “Sternum Fiksasyonunda Alternatif bir Materyal: PDS,” VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2000.

42- Yıldırım T., Ö. Selimoğlu, M Başaran, F.M.Öz, H. Özcan, N.Kurtoğlu, M.H. Us, N.T. Oğuş. “Klasik CABG Planlanan fakat Porselen Aort Belirlenen Hastalarda Cerrahi Tekniğin Modifikasyonu” Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği 9. Ulusal Kongresi, Vol. 14, Suppl. 2; 25, ANTALYA 2006.

43- Başaran M., Ö. Selimoğlu, T. Yıldırım, F.M.Öz, H. Özcan, E. Söylemez, N.Kurtoğlu, M.H. Us, N.T. Oğuş.” Sorin Soprano ve Sorin More Biyoprotezlerin Erken Dönem Klinik ve Hemodinamik performansları” Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği 9. Ulusal Kongresi, Vol. 14, Suppl. 2; 27, ANTALYA 2006.

44- Yıldırım T., Ö. Selimoğlu, M. Başaran., F.M.Öz, H. Özcan, E. Söylemez, M.H. Us, N.T. Oğuş. “Bir Erişkin PDA Vakasının Normotermik Kardiyopulmoner Bypass’ta Çalışan Kalpte Foley Kateter Balon Oklüzyon Tekniğiyle Kapatılması”. Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği 9. Ulusal Kongresi, Vol. 14, Suppl. 2; 33, ANTALYA 2006.

45- Yıldırım T., Ö. Selimoğlu, Başaran M., F.M.Öz, H. Özcan, E. Söylemez, N.Kurtoğlu, M.H. Us, N.T. Oğuş. “Eş Zamanlı Koroner Arter Bypass ve Kapak Replasmanı Operasyonlarında LIMA-LAD bypassın Önemi.” Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği 9. Ulusal Kongresi, Vol. 14, Suppl. 2; 71, ANTALYA 2006.

46- Başaran M., T. Yıldırım, Ö. Selimoğlu, F.M.Öz, H. Özcan, E. Söylemez, N.Kurtoğlu, N.T. Oğuş. “Diffüz Koroner Arter Hastalığında Uzun Segment Arteriyel Rekonstrüksiyon” Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği 9. Ulusal Kongresi, Vol. 14, Suppl. 2; 74, ANTALYA 2006.

47- Selimoğlu Ö., T. Yıldırım, M. Başaran, F.M.Öz, H. Özcan, E. Söylemez, N.Kurtoğlu, M.H. Us, N.T. Oğuş. “Hipotermide Yapılan Eş Zamanlı Koroner Revaskülarizasyon ve Karotis Endarterektomi sonuçlarımız” Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği 9. Ulusal Kongresi, Vol. 14, Suppl. 2; 75, ANTALYA 2006.

48- Yıldırım T., Ö. Selimoğlu, M. Başaran, F.M.Öz, H. Özcan, E. Söylemez, M.H. Us, N.T. Oğuş. “Açık Kalp Cerrahisi sonrası Çok Nadir Gelişen Bir Komplikasyon: Şiloperikardiyum”. Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği 9. Ulusal Kongresi, Vol. 14, Suppl. 2; 204, ANTALYA 2006.

49- Başaran M., T. Yıldırım, Ö. Selimoğlu, F.M.Öz., E. Söylemez, M.H.Us, N.T. Oğuş. Ebstein Anomalisinde anterior ve Septal Yaprakçıkların Perikardiyal Yama ile Genişletilmesi Tekniği”. Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği 9. Ulusal Kongresi, Vol. 14, Suppl. 2; 233, ANTALYA 2006.